Change Language Thai English
หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
“ ส่งเสริมระบบสาธารณูปโภค สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจพอเพียง การบริหารงานแบบธรรมาภิบาล”  
หน้าแรก
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบาย/ยุทธศาสตร์
   งบประมาณ
   โครงการสำคัญ
   โครงสร้างองค์กร
   บทบาทหน้าที่
   นโยบายคุณธรรม จริยธรรม
   ข้อมูลผู้บริหาร
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนา
   แผนพัฒนา
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนงาน/โครงการสำคัญ
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   งบประมาณ
   จดหมายข่าว
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   E-Service
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   แผนดำเนินงานประจำปี
   นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
รายงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานทางการเงิน
   รายงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
   ฐานข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย อบต.ท่าข้าม
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
   รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   กิจการสภา
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สภา อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   หน่วยตรวจสอบภายใน
 สำหรับผู้ดูแลระบบ
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ท่าข้าม
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
รับความคิดเห็นของประชาชน
อบต.ท่าข้าม
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน
เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 และนัดประชุมสภาฯ สมัยที่ 4 (ดู : 2)
ตัวอย่างร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญติท้องถิ่น พ.ศ. .... (ดู : 9)
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม (ดู : 15)
การขยายเวลาการดำเนินการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (ดู : 15)
ภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
 
ข้อร้องเรียนจากประชาชนที่ได้ความเดือดร้อนจากการวางสิ่งของรุกล้ำขึ้นมาบนไหล่ถนน หมู่ที่ 5 ตลิ่งชัน สี่แยก ซอย 11 ซึ่งอยู่ในเขตชุมชน ทำให้การสัญจรของผู้ใช้รถใช้ถนนไปมาไม่สะดวก และมีโอกาสที่จะเกิดเหตุได้ง่ายจากการที่มีสิ่งของกีดขวางบริเวณไหล่ทางถนน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ Lotus's ได้ส่งมอบรถขนส่งผักควบคุมอุณหภูมิให้กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรทำสวนผสมผสานแบบยั่งยืนบางท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ คัน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามร่วมกับ คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อาสาสมัครสาธารณสุข จัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรค อสม. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ อสม. ตำบลท่าข้ามไปในทิศทางที่ดี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
การประชุมการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชน วันจันทร์ที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
วันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กำนันตำบลท่าข้าม ผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ อบต.ท่าข้าม เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารศูนย์อพยพผู้ประสบภัยน้ำท่วมและการจัดซื้อเรือยนต์ในเขตชุมชนบ้านไทรงาม หมู่ที่ ๗ ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ภายใต้โครงการ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. ได้เกิดเหตุวาตภัย ในพื้นที่หมู่ที่ ๗ ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม พร้อมด้วยคณะ เข้าตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ หมู่ที่ ๗ ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี จากเหตุวาตภัย เพื่อทำการประเมินความเสียหายและให้ความช่วยเหลือต่อไป
 
  อ่านรายละเอียด  
 
กิจกรรมพัฒนายกระดับเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเป็นผู้ประกอบการ ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในวันพุธที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๗ (บ้านคุ้งยาง) ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ในการพัฒนาคูระบายน้ำบริเวณด้านข้างที่ว่าการอำเภอพุนพิน (ระหว่างที่ว่าการอำเภอพุนพินกับสถานีตำรวจภูธรพุนพิน)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
หมู่บ้านต้นแบบกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 
  อ่านรายละเอียด  
 
โครงการชุมชนในพื้นที่ประกาศ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕
 
  อ่านรายละเอียด  
 
วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ท่านนายก อมฤต นิจอาคม ได้ร่วมกับแกนนำหมู่บ้านพร้อมด้วยชาวบ้านปลูกต้นทองอุไรบริเวณแก้มลิงหมู่ที่3 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
โครงการพัฒนาสตรีในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
วันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 14.30 - 16.30 น. นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม พร้อมด้วยนางสาวสุธาสินี โคะแสง ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด และนางสาวรัตนา อักขราภรณ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ลงพื้นที่ ม.3 บ้านบางท่าข้าม เพื่อร่วมประกวดโครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าอวอร์ด 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
วันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 14.30 - 16.30 น. นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม พร้อมด้วยนางสาวสุธาสินี โคะแสง ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด และนางสาวรัตนา อักขราภรณ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ลงพื้นที่ ม.3 บ้านบางท่าข้าม เพื่อร่วมประกวดโครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าอวอร์ด 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ประจำปีงบประมาณ 2564 ( ให้บริการแบบรถเคลื่อนที่ )
 
  อ่านรายละเอียด  
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ดู : 11)
ราคากลางวางท่อระบายน้ำพร้อมรางวี วันที่ 22 มิถุนายะ พ.ศ.2565 (ดู : 20)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 (ดู : 25)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในวานจ้างก่อสร้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ดู : 28)
สถานที่ท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง e-GP  
หนังสือสั่งการ
  กระดานสนทนา ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
 
https://www.facebook.com/%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2-119052392828898/
 
 
   86 ม.5 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
   โทรศัพท์ : 077-319747-8 โทรสาร : 077-319747E-mail Address : info@thakham-sao.go.th
   Copyright © 2019. www.thakham-sao.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs