Change Language Thai English
หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
“ ส่งเสริมระบบสาธารณูปโภค สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจพอเพียง การบริหารงานแบบธรรมาภิบาล”  
หน้าแรก
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบาย/ยุทธศาสตร์
   งบประมาณ
   โครงการสำคัญ
   โครงสร้างองค์กร
   บทบาทหน้าที่
   นโยบายคุณธรรม จริยธรรม
   ข้อมูลผู้บริหาร
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
แผนพัฒนา
   แผนพัฒนา
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนงาน/โครงการสำคัญ
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   งบประมาณ
   จดหมายข่าว
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   E-Service
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   แผนดำเนินงานประจำปี
   นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
   การขับเคลื่อนจริยธรรม
   ประมวลจริยธรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ"
   การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
รายงาน
   รายงานการประชุมสภา
   ประกาศสภา
   รายงานทางการเงิน
   รายงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
   ฐานข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย อบต.ท่าข้าม
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
   รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   กิจการสภา
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สภา อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   หน่วยตรวจสอบภายใน
 สำหรับผู้ดูแลระบบ
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ท่าข้าม
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
รับความคิดเห็นของประชาชน
อบต.ท่าข้าม
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน
ประชาสัมพันธ์คู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชน (ดู : 2)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 1)
ประกาศสำหรับการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกันยายน 2566 (ดู : 7)
ประกาศสำหรับการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกันยายน 2566 (ดู : 10)
ภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
 
วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย และสำรวจลูกน้ำยุงลาย แจกทรายอะเบท บ้านผู้ป่วยและพื้นที่ใกล้เคียงในพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านบางท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
วันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้ดำเนินการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวาระที่ 2 และ 3
 
  อ่านรายละเอียด  
 
วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย และสำรวจลูกน้ำยุงลาย แจกทรายอะเบท บ้านผู้ป่วยและพื้นที่ใกล้เคียงในพื้นที่ หมู่ที่ 1 และหมู่ 3 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ร่วมกับโรงเรียนวัดท่าตลิ่งชัน อสม.อบต.ท่าข้ามและภาคีเครือข่ายตำบลลีเล็ด,ตำบลตะปาน จัดโครงการรมพลเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ วัดท่าตลิ่งชัน ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อสม.อบต.ท่าข้าม ร่วมกับโรงพยาบาลพุนพิน บริการคลินิกผู้สูงอายุเคลื่อนที่ บริการตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปาก การเคลื่อนไหว ภาวะสมองเสื่อม การมองเห็น โภชนาการ และทางด้านจิตใจ พร้อมจัดทำโครงการ - โครงการผู้สูงวัย ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย - โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ประจำปีงบประมาณ 2566 สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามในพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านบางท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อสม.อบต.ท่าข้าม ร่วมกับโรงพยาบาลพุนพิน จัดโครงการอนามัยเจริญพันธุ์เฝ้าระวังโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2566 สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ให้แก่เด็กนักเรียนและแกนนำในชุมชน ณ โรงเรียนวัดท่าตลิ่งชัน ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อสม.อบต.ท่าข้าม ร่วมกับโรงพยาบาลพุนพิน บริการคลินิกผู้สูงอายุเคลื่อนที่ บริการตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปาก การเคลื่อนไหว ภาวะสมองเสื่อม การมองเห็น โภชนาการ และทางด้านจิตใจ พร้อมจัดทำโครงการ - โครงการผู้สูงวัย ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย - โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ประจำปีงบประมาณ 2566 สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามในพื้นที่ หมู่ที่ 7 บ้านคุ้งยาง ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ร่วมกับโรงพยาบาลพุนพิน ดำเนินการโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงและภาวะกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ในพื้นที่หมู่ที่ 7 หมู่บ้านคุ้งยาง สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขตำบลท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อสม.อบต.ท่าข้าม ร่วมกับโรงพยาบาลพุนพิน จัดโครงการตรวจคัดกรองค้นหามะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งลำไส้ใหญ่ ลำไส้ตรง ประจำปีงบประมาณ 2566 สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามในพื้นที่ หมู่ที่ 3 หมู่บ้านบางท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อสม.อบต.ท่าข้าม ร่วมกับโรงพยาบาลพุนพิน บริการคลินิกผู้สูงอายุเคลื่อนที่ บริการตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปาก การเคลื่อนไหว ภาวะสมองเสื่อม การมองเห็น โภชนาการ และทางด้านจิตใจ พร้อมจัดทำโครงการ - โครงการผู้สูงวัย ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย - โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ประจำปีงบประมาณ 2566 สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามในพื้นที่ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย และสำรวจลูกน้ำยุงลาย แจกทรายอะเบท บ้านผู้ป่วยและพื้นที่ใกล้เคียงในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อสม.อบต.ท่าข้าม ร่วมกับโรงพยาบาลพุนพิน จัดโครงการห้องเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ณ ห้องประชุม อบต.ท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อสม.อบต.ท่าข้าม ร่วมกับโรงพยาบาลพุนพิน บริการคลินิกผู้สูงอายุเคลื่อนที่ บริการตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปาก การเคลื่อนไหว ภาวะสมองเสื่อม การมองเห็น โภชนาการ และทางด้านจิตใจ พร้อมจัดทำโครงการ - โครงการผู้สูงวัย ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย - โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ประจำปีงบประมาณ 2566 สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามในพื้นที่ หมู่ที่ 1 หมู่บ้านการเคหะ ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 นายกอมฤต นิจอาคม เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ร่วมกับโรงพยาบาลพุนพิน ดำเนินการโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงและภาวะกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ในพื้นที่หมู่ที่ 1 หมู่บ้านการเคหะ สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขตำบลท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อสม.อบต.ท่าข้าม ร่วมกับโรงพยาบาลพุนพิน จัดโครงการตรวจคัดกรองค้นหามะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งลำไส้ใหญ่ ลำไส้ตรง ประจำปีงบประมาณ 2566 สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามในพื้นที่ หมู่ที่ 7 หมู่บ้านคุ้งยาง ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย และสำรวจลูกน้ำยุงลาย แจกทรายอะเบท บ้านผู้ป่วยและพื้นที่ใกล้เคียงในพื้นที่ หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
  อ่านรายละเอียด  
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ถนนสายบางอ้อ-ไทรงาม 1 จุด หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 0)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ถนนสายบางอ้อ-ไทรงาม 1 จุด หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 0)
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุโครงการยกระดับถนนหินคลุกสายบางน้ำใส-วัดคุ้งยาง(ตอนที่ 1 )หมู่ที่ 7 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฏร์ธานี (ดู : 0)
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการยกระดับถนนสายบางอ้อ-ลำไพ(ตอนที่ 1) หมู่ที่ 7 ตำบล ท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฏร์ธานี (ดู : 6)
สถานที่ท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชน/OTOP
 
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
 
  อ่านรายละเอียด  
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง e-GP  
หนังสือสั่งการ
กระดานสนทนา (Q&A) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม คลิ๊กที่นี่
https://www.facebook.com/%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2-119052392828898/
 
 
   86 ม.5 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
   โทรศัพท์ : 077-319747-8 โทรสาร : 077-319747E-mail Address : info@thakham-sao.go.th
   Copyright © 2019. www.thakham-sao.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs