Change Language Thai English
หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
“ ส่งเสริมระบบสาธารณูปโภค สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจพอเพียง การบริหารงานแบบธรรมาภิบาล”  
หน้าแรก
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบาย/ยุทธศาสตร์
   งบประมาณ
   โครงการสำคัญ
   โครงสร้างองค์กร
   บทบาทหน้าที่
   นโยบายคุณธรรม จริยธรรม
แผนพัฒนา
   แผนพัฒนา
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนงาน/โครงการสำคัญ
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   งบประมาณ
   จดหมายข่าว
รายงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานทางการเงิน
   รายงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
   ฐานข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย อบต.ท่าข้าม
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สภา อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
 สำหรับผู้ดูแลระบบ
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ท่าข้าม
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
นายประดิษฐ ทองจันทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน
เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 4)
เรื่องประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 18)
"วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก" WORLD RABIES DAY 2020 (ดู : 19)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 (ดู : 35)
ภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
 
จิตอาสาพัฒนาสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
โครงการจิตอาสาผู้นำชุมชน และชาวบ้าน ร่วมกันปลูกต้นยางนา
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ (หมู่ที่ 7
บ้านคุ้งยาง ต.ท่าข้าม)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
"โครงการจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ลำน้ำ คูคลอง
ถนนหนทาง" หมู่ที่ 3 บ้านบางท่าข้าม ต.ท่าข้าม เนื่อง
ในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรม
หาภูมิพลอดุลยเดชฯ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ไมซ์ใหม่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพ
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตลิ่งชัน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
โครงการสร้างเสริมพัฒนาสุขภาพเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางท่าข้าม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
( กิจกรรมฉีดพ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออก หมู่ที่ 7 )
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ทำหมัน สุนัข แมว โดย อบต.ท่าข้ามและปศุสัตว์อำเภอ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
(กิจกรรมฉีดพ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออก หมู่ที่ 4 )
 
  อ่านรายละเอียด  
 
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านบางท่าข้ามและผู้ปกครอง
เพื่อเตรึยมความพร้อม
ในช่วงการระบาดของโรคโควิด
ก่อนทำการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชคืนคลองน้ำใส
 
  อ่านรายละเอียด  
 
โครงการป้องกันและควบคุม
การระบาดโรคไข้เลือดออก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
โครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น
 
  อ่านรายละเอียด  
 
โครงการแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”
 
  อ่านรายละเอียด  
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กย.63 (ดู : 7)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สค.63 (ดู : 6)
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4  (ดู : 7)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ดู : 6)
สถานที่ท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง e-GP  
หนังสือสั่งการ
  กระดานสนทนา ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
 
https://www.facebook.com/%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2-119052392828898/    
 
 
   86 ม.5 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
   โทรศัพท์ : 077-319747-8 โทรสาร : 077-319747E-mail Address : info@thakham-sao.go.th
   Copyright © 2019. www.thakham-sao.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs