Change Language Thai English
หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
“ ส่งเสริมระบบสาธารณูปโภค สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจพอเพียง การบริหารงานแบบธรรมาภิบาล”  
หน้าแรก
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบาย/ยุทธศาสตร์
   งบประมาณ
   โครงการสำคัญ
   โครงสร้างองค์กร
   บทบาทหน้าที่
   นโยบายคุณธรรม จริยธรรม
   ข้อมูลผู้บริหาร
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
แผนพัฒนา
   แผนพัฒนา
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนงาน/โครงการสำคัญ
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   งบประมาณ
   จดหมายข่าว
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   E-Service
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   แผนดำเนินงานประจำปี
   นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
   การขับเคลื่อนจริยธรรม
   ประมวลจริยธรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ"
   การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
รายงาน
   รายงานการประชุมสภา
   ประกาศสภา
   รายงานทางการเงิน
   รายงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
   ฐานข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย อบต.ท่าข้าม
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
   รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   กิจการสภา
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สภา อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   หน่วยตรวจสอบภายใน
 สำหรับผู้ดูแลระบบ
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ท่าข้าม
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
รับความคิดเห็นของประชาชน
อบต.ท่าข้าม
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน
สื่อประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด (ดู : 5)
ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด (ดู : 4)
7 สิ่งห้ามทำกับบัตรเลือกตั้ง มีโทษทั้งจำทั้งปรับ ถูกเพิกถอนสิทธิ (ดู : 5)
นำส่งจุลสารดอทไทยเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการเว็บไซต์ดอทไทยเพื่อชุมชน (ดู : 2)
ภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
 
วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี และวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี ร่วมมอบรถเข็นสามล้อโยกให้กับประชาชนตำบลท่าข้าม จำนวน ๒ คัน หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๖ ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลท่าข้าม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ประชาชน ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน ในกิจกรรมกาแฟสัญจร ณ ริมแม่น้ำ สวนสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
กิจกรรมสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๖
 
  อ่านรายละเอียด  
 
โครงการฝึกอบรมทบทวนและเพิ่มจำนวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเมือง (อปพร.)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
โครงการฝึกอบรมทบทวนและเพิ่มจำนวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเมือง (อปพร.)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
การอบรมหลักสูตร ช่างซ่อมเครื่องยนต์ และเครื่องกลการเกษตร
 
  อ่านรายละเอียด  
 
กิจกรรมเรียนรู้การผูกผ้า โครงการออมสินสารพัดช่าง สารพัดอาชีพ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
โครงการฝึกอบรมทบทวนและเพิ่มจำนวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเมือง (อปพร.)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
โครงการฝึกอบรมทบทวนและเพิ่มจำนวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเมือง (อปพร.)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
โครงการฝึกอบรมทบทวนและเพิ่มจำนวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเมือง (อปพร.)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์กรคุณธรรม ภายใต้ นโยบายไม่รับของขวัญ NO GIFT No Policy
 
  อ่านรายละเอียด  
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม พร้อมด้วยกำนันตำบลท่าข้าม ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มสตรีตำบลท่าข้าม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี ได้จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ครบ ๓ รอบ ณ ริมแม่น้ำ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
นศุกร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามได้มอบหมายให้ นางสาวณัฏฐ์ฎาพร สินธุระหัส นักวิชาการสาธารณสุข เข้ารับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานจากโรงพยาบาลพุนพินในฐานะหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องหลอดเลือดสมองประจำปี ๒๕๖๕
 
  อ่านรายละเอียด  
 
กิจกรรมการคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลท่าข้าม ในวันอังคาร ที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนทุกระดับมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม และเพื่อเป็นไปตามเจตนารมณ์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐
 
  อ่านรายละเอียด  
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 46)
ประกาศราคากลางและร่างขอบเขตงาน (TOR) ในการจัดซื้อรถประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม (ดู : 25)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่1 (ดู : 37)
ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม 2565 (ดู : 50)
สถานที่ท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล
 
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
 
  อ่านรายละเอียด  
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง e-GP  
หนังสือสั่งการ
กระดานสนทนา (Q&A) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม คลิ๊กที่นี่
https://www.facebook.com/%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2-119052392828898/
 
 
   86 ม.5 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
   โทรศัพท์ : 077-319747-8 โทรสาร : 077-319747E-mail Address : info@thakham-sao.go.th
   Copyright © 2019. www.thakham-sao.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs