Change Language Thai English
หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
“ ส่งเสริมระบบสาธารณูปโภค สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจพอเพียง การบริหารงานแบบธรรมาภิบาล”  
หน้าแรก
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบาย/ยุทธศาสตร์
   งบประมาณ
   โครงการสำคัญ
   โครงสร้างองค์กร
   บทบาทหน้าที่
   นโยบายคุณธรรม จริยธรรม
   ข้อมูลผู้บริหาร
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนพัฒนา
   แผนพัฒนา
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนงาน/โครงการสำคัญ
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   งบประมาณ
   จดหมายข่าว
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   E-Service
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานทางการเงิน
   รายงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
   ฐานข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย อบต.ท่าข้าม
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
   รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   กิจการสภา
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สภา อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
 สำหรับผู้ดูแลระบบ
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ท่าข้าม
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
นายประดิษฐ ทองจันทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน
จดหมายข่าว ผู้เสียภาษี ที่ได้รับหนังสือประเมิน ภ.ด.ส.6,7 โปรดชำระภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 1)
เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ (ดู : 6)
แจ้งการประเมินเพื่อภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) (ดู : 26)
ประชาสัมพันธ์ คิวอาร์โค้ด เรื่อง การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ขอบคุณค่ะ (ดู : 23)
ภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
 
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ประจำปีงบประมาณ 2564 ( ให้บริการแบบรถเคลื่อนที่ )
 
  อ่านรายละเอียด  
 
กิจกรรมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานที่ โรงเรียนวัดท่าตลิ่งชัน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตลิ่งชัน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
วันอาทิตย์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 อบต.ท่าข้าม
ร่วมกับอำเภอพุนพินต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทยและคณะตรวจราชการติดตาม
สถานการณ์น้ำ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ในพื้นที่ หมู่ที่ 7 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
จิตอาสาพัฒนาสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
โครงการจิตอาสาผู้นำชุมชน และชาวบ้าน ร่วมกันปลูกต้นยางนา
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ (หมู่ที่ 7
บ้านคุ้งยาง ต.ท่าข้าม)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
"โครงการจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ลำน้ำ คูคลอง
ถนนหนทาง" หมู่ที่ 3 บ้านบางท่าข้าม ต.ท่าข้าม เนื่อง
ในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรม
หาภูมิพลอดุลยเดชฯ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ไมซ์ใหม่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพ
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตลิ่งชัน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
โครงการสร้างเสริมพัฒนาสุขภาพเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางท่าข้าม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
( กิจกรรมฉีดพ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออก หมู่ที่ 7 )
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ทำหมัน สุนัข แมว โดย อบต.ท่าข้ามและปศุสัตว์อำเภอ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
(กิจกรรมฉีดพ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออก หมู่ที่ 4 )
 
  อ่านรายละเอียด  
 
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านบางท่าข้ามและผู้ปกครอง
เพื่อเตรึยมความพร้อม
ในช่วงการระบาดของโรคโควิด
ก่อนทำการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชคืนคลองน้ำใส
 
  อ่านรายละเอียด  
 
โครงการป้องกันและควบคุม
การระบาดโรคไข้เลือดออก
 
  อ่านรายละเอียด  
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมชนหนองหว้า หมู่ที่ 1 (ช่วงที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมชนหนิงหว้า หมู่ที่1 (ช่วงที่ 2) (ดู : 2)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุเมธ-บ้านนายชมเชย ม.4 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 30)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมรางวี คอนกรีตเสริมเหล็ก ท่าตลิ่งชัน ซอย 5 (ซอยบ้านยายแดง) หมู่ที่ 5 (ช่วงที่ 2) ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  (ดู : 20)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาายหมอนล่าง หมู่ที่ 3 (ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร) ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 19)
สถานที่ท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง e-GP  
หนังสือสั่งการ
  กระดานสนทนา ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
 
https://www.facebook.com/%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2-119052392828898/
 
 
   86 ม.5 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
   โทรศัพท์ : 077-319747-8 โทรสาร : 077-319747E-mail Address : info@thakham-sao.go.th
   Copyright © 2019. www.thakham-sao.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs