Change Language Thai English
หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
“ ส่งเสริมระบบสาธารณูปโภค สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจพอเพียง การบริหารงานแบบธรรมาภิบาล”  
หน้าแรก
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบาย/ยุทธศาสตร์
   งบประมาณ
   โครงการสำคัญ
   โครงสร้างองค์กร
   บทบาทหน้าที่
   นโยบายคุณธรรม จริยธรรม
แผนพัฒนา
   แผนพัฒนา
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนงาน/โครงการสำคัญ
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   งบประมาณ
   จดหมายข่าว
รายงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานทางการเงิน
   รายงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
   ฐานข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย อบต.ท่าข้าม
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สภา อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
 สำหรับผู้ดูแลระบบ
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ท่าข้าม
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
นายประดิษฐ ทองจันทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน
"วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก" WORLD RABIES DAY 2020 (ดู : 4)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 (ดู : 18)
เรื่อง ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ครั้งที่ 4 (ดู : 11)
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาล ครั้งที่ 3 (ดู : 15)
ภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ไมซ์ใหม่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพ
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตลิ่งชัน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
โครงการสร้างเสริมพัฒนาสุขภาพเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางท่าข้าม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
( กิจกรรมฉีดพ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออก หมู่ที่ 7 )
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ทำหมัน สุนัข แมว โดย อบต.ท่าข้ามและปศุสัตว์อำเภอ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
(กิจกรรมฉีดพ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออก หมู่ที่ 4 )
 
  อ่านรายละเอียด  
 
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านบางท่าข้ามและผู้ปกครอง
เพื่อเตรึยมความพร้อม
ในช่วงการระบาดของโรคโควิด
ก่อนทำการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชคืนคลองน้ำใส
 
  อ่านรายละเอียด  
 
โครงการป้องกันและควบคุม
การระบาดโรคไข้เลือดออก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
โครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น
 
  อ่านรายละเอียด  
 
โครงการแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ร่วมแรงร่วมใจจัดทำหน้ากากอนามัย สู้ภัยโรค
โควิคของทีมงานจิตอาสา อบต.ท่าข้าม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
กิจกรรมงานวันเด็ก ศพด.อบต.ท่าข้าม ปี 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พุทธศักราช 2562 วันที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมดิโอวาเลย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
  อ่านรายละเอียด  
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน มกราคม พ.ศ.2563 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ.2563) (ดู : 71)
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายนพ.ศ. 2563) (ดู : 16)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3 (ดู : 14)
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ 6 ล้อ แบบอัดท้าย 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 38)
สถานที่ท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง e-GP  
หนังสือสั่งการ
  กระดานสนทนา ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
 
https://www.facebook.com/%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2-119052392828898/    
 
 
   86 ม.5 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
   โทรศัพท์ : 077-319747-8 โทรสาร : 077-319747E-mail Address : info@thakham-sao.go.th
   Copyright © 2019. www.thakham-sao.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs