Change Language Thai English
หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
“ ส่งเสริมระบบสาธารณูปโภค สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจพอเพียง การบริหารงานแบบธรรมาภิบาล”  
หน้าแรก
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบาย/ยุทธศาสตร์
   งบประมาณ
   โครงการสำคัญ
   โครงสร้างองค์กร
   บทบาทหน้าที่
   นโยบายคุณธรรม จริยธรรม
   ข้อมูลผู้บริหาร
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนพัฒนา
   แผนพัฒนา
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนงาน/โครงการสำคัญ
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   งบประมาณ
   จดหมายข่าว
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   E-Service
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานทางการเงิน
   รายงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
   ฐานข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย อบต.ท่าข้าม
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
   รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   กิจการสภา
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สภา อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
 สำหรับผู้ดูแลระบบ
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ท่าข้าม
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2565 (ดู : 17)
ประกาศ เรื่อง กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2565 (ดู : 16)
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี2565 (ดู : 24)
รายงานการเกิดโรคระบาดสัตว์ ชนิด ลัมปี สกิน (ดู : 18)
ภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
 
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ประจำปีงบประมาณ 2564 ( ให้บริการแบบรถเคลื่อนที่ )
 
  อ่านรายละเอียด  
 
กิจกรรมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานที่ โรงเรียนวัดท่าตลิ่งชัน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตลิ่งชัน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
วันอาทิตย์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 อบต.ท่าข้าม
ร่วมกับอำเภอพุนพินต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทยและคณะตรวจราชการติดตาม
สถานการณ์น้ำ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ในพื้นที่ หมู่ที่ 7 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
จิตอาสาพัฒนาสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
โครงการจิตอาสาผู้นำชุมชน และชาวบ้าน ร่วมกันปลูกต้นยางนา
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ (หมู่ที่ 7
บ้านคุ้งยาง ต.ท่าข้าม)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
"โครงการจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ลำน้ำ คูคลอง
ถนนหนทาง" หมู่ที่ 3 บ้านบางท่าข้าม ต.ท่าข้าม เนื่อง
ในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรม
หาภูมิพลอดุลยเดชฯ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ไมซ์ใหม่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพ
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตลิ่งชัน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
โครงการสร้างเสริมพัฒนาสุขภาพเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางท่าข้าม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
( กิจกรรมฉีดพ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออก หมู่ที่ 7 )
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ทำหมัน สุนัข แมว โดย อบต.ท่าข้ามและปศุสัตว์อำเภอ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
(กิจกรรมฉีดพ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออก หมู่ที่ 4 )
 
  อ่านรายละเอียด  
 
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านบางท่าข้ามและผู้ปกครอง
เพื่อเตรึยมความพร้อม
ในช่วงการระบาดของโรคโควิด
ก่อนทำการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชคืนคลองน้ำใส
 
  อ่านรายละเอียด  
 
โครงการป้องกันและควบคุม
การระบาดโรคไข้เลือดออก
 
  อ่านรายละเอียด  
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (ดู : 37)
เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 34)
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง Over Lay สายบางอ้อ-ไทรงาม หมู่ที่ 7 โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง Over Lay สายบางอ้อ-ไทรงาม ม.7 (ดู : 37)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงเรือนบรรจุผักและผลผลิตสินค้าการเกษตรบางท่าข้าม หมู่ที่ 3 ด้วย e-bidding (ดู : 46)
สถานที่ท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง e-GP  
หนังสือสั่งการ
  กระดานสนทนา ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
 
https://www.facebook.com/%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2-119052392828898/
 
 
   86 ม.5 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
   โทรศัพท์ : 077-319747-8 โทรสาร : 077-319747E-mail Address : info@thakham-sao.go.th
   Copyright © 2019. www.thakham-sao.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs