Change Language Thai English
หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
“ ส่งเสริมระบบสาธารณูปโภค สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจพอเพียง การบริหารงานแบบธรรมาภิบาล”  
หน้าแรก
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบาย/ยุทธศาสตร์
   งบประมาณ
   โครงการสำคัญ
   โครงสร้างองค์กร
   บทบาทหน้าที่
   นโยบายคุณธรรม จริยธรรม
   ข้อมูลผู้บริหาร
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนา
   แผนพัฒนา
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนงาน/โครงการสำคัญ
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   งบประมาณ
   จดหมายข่าว
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   E-Service
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   แผนดำเนินงานประจำปี
   นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
รายงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานทางการเงิน
   รายงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
   ฐานข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย อบต.ท่าข้าม
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
   รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   กิจการสภา
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สภา อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   หน่วยตรวจสอบภายใน
 สำหรับผู้ดูแลระบบ
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ท่าข้าม
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
รับความคิดเห็นของประชาชน
อบต.ท่าข้าม
 
  ข่าวรับสมัครงาน
หัวข้อ วันที่
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 18) 23 พ.ค. 2565
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่ง (ดู : 82) 3 ธ.ค. 2564
กำหนดวัน เวลาสถานที่และระเบียบที่เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ (ดู : 61) 16 พ.ย. 2564
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอนคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ (ดู : 72) 4 พ.ย. 2564
ประกาศเรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 213) 13 พ.ค. 2563
ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ดู : 192) 12 พ.ค. 2563
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 202) 7 พ.ค. 2563
ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 235) 16 เม.ย. 2563
ประกาศเรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ดู : 224) 31 มี.ค. 2563
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 200) 27 มี.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 265) 6 มี.ค. 2563
ประกาศเรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลืกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม (ดู : 210) 27 ม.ค. 2563
ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.ท่าข้าม (ดู : 262) 11 ม.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 197) 26 ธ.ค. 2561
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 221) 3 ธ.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ (ดู : 208) 28 พ.ค. 2561
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 208) 7 พ.ค. 2561
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 219) 7 พ.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารรับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบที่เกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 227) 9 มี.ค. 2561
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 213) 14 ก.พ. 2561
รับสมัครบุคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 211) 14 ก.พ. 2561
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 210) 16 ม.ค. 2555
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง1 (ดู : 193) 10 ม.ค. 2554
 
 หน้า  1 | 
 
 
   86 ม.5 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
   โทรศัพท์ : 077-319747-8 โทรสาร : 077-319747E-mail Address : info@thakham-sao.go.th
   Copyright © 2019. www.thakham-sao.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs