องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

86 ม.5 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์ : 077-319747-8 สำนักปลัด ต่อ 1 งานพัฒนาชุมชน ต่อ 2 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต่อ 3 งานสาธารณสุข ต่อ 4 งานส่งเสริมการศึกษา ต่อ 5 กองคลัง ต่อ 6 กองช่าง ต่อ 7 ปลัดอบต. ต่อ 8 นายกอบต. ต่อ 9 ส่งเอกสาร/ส่งแฟกซ์ ต่อ 10 โทรสาร : 077-319747 ต่อโทรศัพท์กลาง อบต. 0653485833 Line : ID saothakham Line Official Account : @360bynuw
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban_06841711@dla.go.th