โครงสร้างพื้นฐานดี มีคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจเจริญก้าวหน้า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง
  • วิสัยทัศน์การบริหาร

    องค์กรแห่งการพัฒนา บูรณาการแบบมีส่วนร่วม สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ก้าวสู่ความเป็นหนึ่ง

นายอมฤต นิจอาคม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

077-319747 ต่อ 9

นายอภินันท์ มีแก้ว

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

077-319747 ต่อ 8

ข่าวสารชาวอบต.ท่าข้าม

กิจกรรมชาวอบต.ท่าข้าม

สื่อ ประชาสัมพันธ์

มัลติมีเดีย

ประชาสัมพันธ์ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า
26 พฤษภาคม 2566

พี่น้อง อบต.ท่าข้าม เราดูแล

6
หมู่
7,157
ประชากร
34.60
ตร.กม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
e-GP
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
หนังสือราชการท้องถิ่น (สถ.)
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.