ภาพกิจกรรม
วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ร่วมกับโรงเรียนวัดท่าตลิ่งชัน อสม.อบต.ท่าข้ามและภาคีเครือข่ายตำบลลีเล็ด,ตำบลตะปาน จัดโครงการรมพลเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ วัดท่าตลิ่งชัน ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1537
15 กันยายน 2566

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566
        องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ร่วมกับโรงเรียนวัดท่าตลิ่งชัน อสม.อบต.ท่าข้ามและภาคีเครือข่ายตำบลลีเล็ด,ตำบลตะปาน จัดโครงการรมพลเครือข่าย TO BE NUMBER ONE  ประจำปีงบประมาณ 2566  ณ วัดท่าตลิ่งชัน ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี