คณะผู้บริหาร
 • นายอมฤต นิจอาคม

  นายก อบต.

  โทร.0619562696

 • นายพินิจ ดวงราม

  รองนายก อบต.

  โทร.0810865756

 • นายสุวิทย์ ทุมพงษ์

  รองนายก อบต.

  โทร.0808345559

 • นายธีระพงศ์ ศรีเทพ

  เลขานุการนายก อบต.

  โทร.0931687425