คณะผู้บริหาร
 • นายอมฤต นิจอาคม

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

  โทร.0619562696

 • นายสุวิทย์ ทุมพงษ์

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

  โทร.0808345559

 • นายธีระพงศ์ ศรีเทพ

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

  โทร.0931687425

 • นายสำเนา แสงสาคร

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

  โทร. 0611218295