หัวหน้าส่วนราชการ
 • นายอภินันท์ มีแก้ว

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

 • นางปริสนา ธดากุล

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 • นางสาวสุธาสินี โคะแสง

  หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 • นายสายัณห์ จันทร์เสาร์

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นางสาววราภรณ์ ด้วงทอง

  ผู้อำนวยการกองคลัง