ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางท่าข้าม
  • นางสาวปิยะวัลย์ เกษมสุข

    ครู คศ.1

  • นางนิตยา เกิดชูกุล

    ผู้ดูแลเด็ก

  • นางสาวณัฐชพร หนูมี

    ผู้ดูแลเด็ก