สำนักปลัด
 • นางสาวสุธาสินี โคะแสง

  หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 • นางสาวขวัญจิรา เพชรคง

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • นางวีรญา สุปันตี

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 • นางปวเรศ ทองปลอด

  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 • นางสาวรัตนา อักขราภรณ์

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

  รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

 • ว่าง

  นิติกรปฏิบัติการ/ชำนาญการ

 • นายสมัชชา นิจอาคม

  เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน รักษาการในตำเเหน่งนักพัฒนาชุมชน

 • นายปรีชา โลพิศ

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

 • นางสาวรัตนา อักขราภรณ์

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

  .

 • นางฉายสุดา นิจอาคม

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวศศิธร อติชาติ

  ครู คศ.2

 • นางสาวปิยะวัลย์ เกษมสุข

  ครู คศ.1

 • ว่าง

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางผกาวัลย์ พรึกเสนา

  ผู้ดูแลเด็ก

  (ผู้มีทักษะ)

 • นางสาวจันทรา สามัญเมือง

  ผู้ดูแลเด็ก

  (ผู้มีทักษะ)

 • นางนิตยา เกิดชูกุล

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวณัฐชพร หนูมี

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวปณัฎฐา จันทัน

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นายจิรศักดิ์ สุพัฒน์แก้ว

  คนงานประจำรถขยะ

  (ผู้มีทักษะ)

 • นายธวัชชัย วรรณทอง

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายสมชาติ ขวัญเฉื่อย

  คนงานประจำรถขยะ

  (ผู้มีทักษะ)

 • นางจงกล พริกไทย

  แม่บ้าน

 • นายสุพันธ์ ศิวายพราหมณ์

  คนงานประจำรถขยะ

 • ว่าง

  คนงานประจำรถขยะ

 • นางสาวสุจิตต เกิดขุมทอ

  นักการภารโรง

 • นายธน บุญธรรม

  คนสวน

 • ว่าง

  คนงานทั่วไป