กองช่าง
 • นายสายัณห์ จันทร์เสาร์

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • ว่าง

  วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

 • นายอภิญญา พรมจันทร์

  นายช่างโยธาอาวุโส

 • ว่าง

  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

 • นายชาญยุทธ สุชีวินเด่นวิภา

  นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

 • นายสมัชชา นิจอาคม

  เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน

 • นางสุราพร บัวทิพย์

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นายเริงศักดิ์ มารัตนกุล

  ผู้ช่วยพนักงานสูบน้ำ(ถ่ายโอน)

 • นายเอนก พริกไทย

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

 • นางสาวขนิษฐา พรตะโก

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • ว่าง

  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 • นายสุทธิพงศ์ โรมรัน

  พนักงานผลิตน้ำประปา