ภาพกิจกรรม
วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ชลประทานสุราษฎร์ธานีร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม กำนันตำบลท่าข้าม สนับสนุนเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรได้รับความเดือดร้อน ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหาย เนื่องจากน้ำสำหรับการทำการเกษตรมีไม่เพียงพอ      อันเป็นผลมาจากภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนีโญ ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ชลประทานสุราษฎร์ธานีร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม กำนันตำบลท่าข้าม สนับสนุนเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรได้รับความเดือดร้อน ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหาย เนื่องจากน้ำสำหรับการทำการเกษตรมีไม่เพียงพอ อันเป็นผลมาจากภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนีโญ ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

303

16 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 16 พฤษภาคม 2567
นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม มอบหมาย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมไฟทางสาธารณะ หมู่ที่ 1  ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม มอบหมาย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมไฟทางสาธารณะ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

304

16 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 16 พฤษภาคม 2567
นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม มอบหมาย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมไฟทางสาธารณะ หมู่ที่ 3  ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม มอบหมาย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมไฟทางสาธารณะ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

303

16 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชผักปลอดภัยเพื่อเพิ่มมูลค่าขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

โครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชผักปลอดภัยเพื่อเพิ่มมูลค่าขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

303

15 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
เปลี่ยน ขยะ เป็นเงิน สร้างรายได้จากขยะในครัวเรือน 
" โครงการธนาคารขยะ 2567 " ♻️

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. 
ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้จัดกิจกรรม "โครงการธนาคารขยะ" ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ยกระดับและพัฒนาไปสู่การจัดตั้งธนาคารขยะในระดับชุมชนหรือหมู่บ้าน สร้างความรับรู้ ความเข้าใจและจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนรวมเพื่อเป็นการลดขยะในบ้านเรือน โดยเฉพาะขยะรีไซเคิล 

   เพื่อเกิดระบบการจัดการขยะที่ดี ในชุมชน สมาชิกมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ และลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม มีสร้างรายได้สู่ชุมชน และฝึกนิสัยการออมให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ

เปลี่ยน ขยะ เป็นเงิน สร้างรายได้จากขยะในครัวเรือน " โครงการธนาคารขยะ 2567 " ♻️ วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้จัดกิจกรรม "โครงการธนาคารขยะ" ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ยกระดับและพัฒนาไปสู่การจัดตั้งธนาคารขยะในระดับชุมชนหรือหมู่บ้าน สร้างความรับรู้ ความเข้าใจและจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนรวมเพื่อเป็นการลดขยะในบ้านเรือน โดยเฉพาะขยะรีไซเคิล เพื่อเกิดระบบการจัดการขยะที่ดี ในชุมชน สมาชิกมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ และลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม มีสร้างรายได้สู่ชุมชน และฝึกนิสัยการออมให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ

306

15 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 15 พฤษภาคม 2567
นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม มอบหมาย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมไฟทางสาธารณะ หมู่ที่ 4  ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม มอบหมาย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมไฟทางสาธารณะ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

303

15 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 15 พฤษภาคม 2567
นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม มอบหมาย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมไฟทางสาธารณะ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม มอบหมาย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมไฟทางสาธารณะ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

303

15 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 
สำนักงานที่ดินพุนพิน ลงพื้นที่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม รังวัดที่ดินสำรวจแนวเขตที่ดินอ่างเก็บน้ำแก้มลิงบางท่าข้าม เพื่อสอบแนวเขตที่ดินเพื่อรองรับโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต แบบอารยเกษตร ตามแนวพระราชดำริ โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง และมีผู้นำท้องถิ่น และผู้นำท้องที่เข้าร่วมการรังวัดในครั้งนี้

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 สำนักงานที่ดินพุนพิน ลงพื้นที่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม รังวัดที่ดินสำรวจแนวเขตที่ดินอ่างเก็บน้ำแก้มลิงบางท่าข้าม เพื่อสอบแนวเขตที่ดินเพื่อรองรับโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต แบบอารยเกษตร ตามแนวพระราชดำริ โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง และมีผู้นำท้องถิ่น และผู้นำท้องที่เข้าร่วมการรังวัดในครั้งนี้

303

14 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 14 พฤษภาคม 2567
นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม มอบหมาย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมไฟทางสาธารณะ หมู่ที่ 1  ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม มอบหมาย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมไฟทางสาธารณะ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

302

14 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันจันทร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้มีการประชุมข้าราชการ และพนักงานทุกท่าน ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

วันจันทร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้มีการประชุมข้าราชการ และพนักงานทุกท่าน ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

307

13 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 13 พฤษภาคม 2567
นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม พร้อมด้วย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมระบบประปาหมู่หมู่บ้าน ที่ 6 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม พร้อมด้วย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมระบบประปาหมู่หมู่บ้าน ที่ 6 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

303

13 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 
นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตลิ่งชัน ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตลิ่งชัน ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

309

8 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 13:00 น. 
นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรงาม ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรงาม หมู่ที่ 7 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 13:00 น. นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรงาม ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรงาม หมู่ที่ 7 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

312

8 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 
นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม นายคนองเดช สุวรรณ กำนันตำบลท่าข้าม นายสุวิทย์ ทุมพงษ์ รองนายก นายสุรินทร์ สุวรรณ์ สารวัตรกำนัน นายมานพ ศรีโหมดสุข ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 สุราษฎร์ธานี ได้ลงพื้นที่หมู่ 3 บางท่าข้าม โซนริมรถไฟสำรวจปริมาณ ลิงที่รบกวนชาวบ้านที่เดือดร้อน เพื่อจัดทำหมันลิงเพื่อแก้ไขการขยายพันธุ์ของลิง

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม นายคนองเดช สุวรรณ กำนันตำบลท่าข้าม นายสุวิทย์ ทุมพงษ์ รองนายก นายสุรินทร์ สุวรรณ์ สารวัตรกำนัน นายมานพ ศรีโหมดสุข ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 สุราษฎร์ธานี ได้ลงพื้นที่หมู่ 3 บางท่าข้าม โซนริมรถไฟสำรวจปริมาณ ลิงที่รบกวนชาวบ้านที่เดือดร้อน เพื่อจัดทำหมันลิงเพื่อแก้ไขการขยายพันธุ์ของลิง

310

3 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 1 พฤษภาคม 2567
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ลงพื้นที่ให้บริการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย และแจกทรายอะเบท หมู่ที่ 6 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ลงพื้นที่ให้บริการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย และแจกทรายอะเบท หมู่ที่ 6 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

310

1 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 25 เมษายน 2567
นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้าม ลงพื้นที่ร่วมกับกำนันตำบลท่าข้าม สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าข้าม เนื่องจากฝนทิ้งช่วงทำให้ไม่มีน้ำสำหรับการทำการเกษตร เกษตรกรประสบปัญหาความเดือดร้อนในการทำการเกษตร

วันที่ 25 เมษายน 2567 นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้าม ลงพื้นที่ร่วมกับกำนันตำบลท่าข้าม สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าข้าม เนื่องจากฝนทิ้งช่วงทำให้ไม่มีน้ำสำหรับการทำการเกษตร เกษตรกรประสบปัญหาความเดือดร้อนในการทำการเกษตร

311

26 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 24 เมษายน 2567
นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้าม ลงพื้นที่ร่วมกับกำนันตำบลท่าข้าม สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าข้าม เนื่องจากฝนทิ้งช่วงทำให้ไม่มีน้ำสำหรับการทำการเกษตร เกษตรกรประสบปัญหาความเดือดร้อนในการทำการเกษตร

วันที่ 24 เมษายน 2567 นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้าม ลงพื้นที่ร่วมกับกำนันตำบลท่าข้าม สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าข้าม เนื่องจากฝนทิ้งช่วงทำให้ไม่มีน้ำสำหรับการทำการเกษตร เกษตรกรประสบปัญหาความเดือดร้อนในการทำการเกษตร

311

24 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 22 เมษายน 2567 
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้าม มอบรถสามล้อโยก ให้กับครอบครัวผู้พิการ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ในการทำกิจวัตรต่าง ๆ โดยมีนายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้าม คณะผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ สมาชิกสภา ฯ กำนันตำบลท่าข้าม ร่วมส่งมอบในครั้งนี้

วันที่ 22 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้าม มอบรถสามล้อโยก ให้กับครอบครัวผู้พิการ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ในการทำกิจวัตรต่าง ๆ โดยมีนายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้าม คณะผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ สมาชิกสภา ฯ กำนันตำบลท่าข้าม ร่วมส่งมอบในครั้งนี้

312

22 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
เปิดรับสมัครนักเรียน ศูนย์พัมนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 ศูนย์ ปีการศึกษา 2567

เปิดรับสมัครนักเรียน ศูนย์พัมนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 ศูนย์ ปีการศึกษา 2567

311

20 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 18 เมษายน 2567
นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต. และเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ลงพื้นที่ร่วมกันเพื่อสำรวจการขยายเขตไฟฟ้า บริเวรห้องเย็นและห้องคัดแยกผัก อบต.ท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 18 เมษายน 2567 นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต. และเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ลงพื้นที่ร่วมกันเพื่อสำรวจการขยายเขตไฟฟ้า บริเวรห้องเย็นและห้องคัดแยกผัก อบต.ท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

312

18 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...