สภา อบต.
 • นายไชยยันต์ พยัฆฤทธิ์

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

 • นายบุญสงค์ แตงสุข

  รองประธานสภา

  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

 • นายอภินันท์ มีแก้ว

  ปลัด/เลขานุการ

  สภาองค์กรบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

 • นายสันติพงษ์ กลิ่นขจร

  สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 1

 • นายสิทธิพล โตประศรี

  สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 3

 • นางแหน่งน้อย พัฒน์แก้ว

  สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 4

 • นายประเสริฐศักดิ์ ยี่โถ

  สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 6