ภาพกิจกรรม
วันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้ดำเนินการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวาระที่ 2 และ 3
1543
18 กันยายน 2566

วันที่ 18 กันยายน  2566  เวลา 10.00 น. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม  ได้ดำเนินการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่  1  เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวาระที่ 2 และ 3