ภาพกิจกรรม
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จัดกิจกรรมตลาดนัดชุมชนเคลื่อนที่ เพื่อเป็นการเปิดพื้นที่และประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชนให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสานกระเป๋าตำบลท่าข้าม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3383
6 พฤศจิกายน 2566