ภาพกิจกรรม
วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 สำนักงานที่ดินพุนพิน ลงพื้นที่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม รังวัดที่ดินสำรวจแนวเขตที่ดินอ่างเก็บน้ำแก้มลิงบางท่าข้าม เพื่อสอบแนวเขตที่ดินเพื่อรองรับโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต แบบอารยเกษตร ตามแนวพระราชดำริ โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง และมีผู้นำท้องถิ่น และผู้นำท้องที่เข้าร่วมการรังวัดในครั้งนี้
313
14 พฤษภาคม 2567