ข่าวประชาสัมพันธ์
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
7 พฤศจิกายน 2566

1904