ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ย้อนกลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ไม่ประจำทาง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-10

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา

ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร จำนวน 28 รายการ (ตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-11

องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-11

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน

จ้างโครงการซ่อมแซมถนนซอยตาหมอง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-11

องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน

ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-09

องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร

ซื้อวัสดุจราจร (กรวยยางจราจร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-11

องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญพร้อมวางท่อเมนจ่ายน้ำ หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่ ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-07-11

องค์การบริหารส่วนตำบลวัง

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-10

องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์

ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัย 3-5 ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวด ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-11

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-08

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-08

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

ซื้อวัสดุสำนักงานของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-10

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-09

องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการกีฬา กรีฑาเด็ก เยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด (สินปุนสัมพันธ์) ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-27

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-08

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยในช่อง-เขาไทร หมู่ที่ 2 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-07-11

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

ซื้อซื้อหนังสือเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย 1 (บ้านหัวเขา) ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-27

องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-03-26

องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน

จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโพธิ์ ภาคเรียนที่ 1/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-03-25

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-08