ภาพกิจกรรม
วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม มอบหมายให้ นายไชยยันต์ พยัฆฤทธิ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม นางปริสนา ธดากุล รองปลัด อบต.ท่าข้าม นางสุธาสินี โคะแสง หัวหน้าสำนักปลัด นางสาวณัฏฐ์ฎาพร สินธุระหัส นักวิชาการสาธารณสุข นายปรีชา โลพิศ จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่หมู่ที่ ๑ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม มอบหมายให้ นายไชยยันต์ พยัฆฤทธิ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม นางปริสนา ธดากุล รองปลัด อบต.ท่าข้าม นางสุธาสินี โคะแสง หัวหน้าสำนักปลัด นางสาวณัฏฐ์ฎาพร สินธุระหัส นักวิชาการสาธารณสุข นายปรีชา โลพิศ จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่หมู่ที่ ๑ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

2795

20 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันอังคารที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม นายสุวิทย์ ทุมพงษ์ นายพินิจ ดวงราม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม และนายคนองเดช สุวรรณ์ กำนันตำบลท่าข้าม ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งมอบเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรทำสวนผสมผสานแบบยั่งยืนบางท่าข้าม ณ ศาลาเกษตรบางท่าข้าม หมู่ที่ ๓ ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

วันอังคารที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม นายสุวิทย์ ทุมพงษ์ นายพินิจ ดวงราม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม และนายคนองเดช สุวรรณ์ กำนันตำบลท่าข้าม ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งมอบเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรทำสวนผสมผสานแบบยั่งยืนบางท่าข้าม ณ ศาลาเกษตรบางท่าข้าม หมู่ที่ ๓ ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

2788

20 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พัฒนาชุมชนอำเภอพุนพินและปลัดอำเภอ ได้เข้าร่วมประชุมทีมปฎิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พัฒนาชุมชนอำเภอพุนพินและปลัดอำเภอ ได้เข้าร่วมประชุมทีมปฎิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

2791

7 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ในวันอังคาร ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ บ้านบางท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ในวันอังคาร ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ บ้านบางท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2796

30 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ในวันอังคาร ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ บ้านบางท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ในวันอังคาร ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ บ้านบางท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2782

30 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันจันทร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตลิ่งชัน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

วันจันทร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตลิ่งชัน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

2800

29 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุเเละสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา ซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เเละได้รับเกียรติจาก นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม/ประธานกองทุน เป็นประธานพิธีเปิด พร้อม นายพินิจ ดวงราม นายสุวิทย์ ทุมพงษ์ นายไชยยันตร์ พยัฆฤทธิ์ และนายสิทธิพล โตประศรี

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุเเละสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา ซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เเละได้รับเกียรติจาก นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม/ประธานกองทุน เป็นประธานพิธีเปิด พร้อม นายพินิจ ดวงราม นายสุวิทย์ ทุมพงษ์ นายไชยยันตร์ พยัฆฤทธิ์ และนายสิทธิพล โตประศรี

2797

18 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม นายพินิจ ดวงราม นายสุวิทย์ ทุมพงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม นายไชยยันต์ พยัคฤทธิ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม นายสิทธิพล โตประศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้เข้าร่วมกิจกรรมเปิดโครงการกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคอ้วนในโรงเรียนและมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับเด็ก ๆ นักเรียน ณโรงเรียนบ้านไทรงาม

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม นายพินิจ ดวงราม นายสุวิทย์ ทุมพงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม นายไชยยันต์ พยัคฤทธิ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม นายสิทธิพล โตประศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้เข้าร่วมกิจกรรมเปิดโครงการกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคอ้วนในโรงเรียนและมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับเด็ก ๆ นักเรียน ณโรงเรียนบ้านไทรงาม

2785

18 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม นายพินิจ ดวงราม นายสุวิทย์ ทุมพงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม นายไชยยันต์ พยัคฤทธิ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม นายสิทธิพล โตประศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้เข้าร่วมกิจกรรมเปิดโครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม นายพินิจ ดวงราม นายสุวิทย์ ทุมพงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม นายไชยยันต์ พยัคฤทธิ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม นายสิทธิพล โตประศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้เข้าร่วมกิจกรรมเปิดโครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

2789

18 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 17 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุเเละสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา ซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เเละได้รับเกียรติจาก นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม/ประธานกองทุน เป็นประธานพิธีเปิด

วันที่ 17 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุเเละสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา ซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เเละได้รับเกียรติจาก นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม/ประธานกองทุน เป็นประธานพิธีเปิด

2799

17 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จัดโครงการปล่อยปลาและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จัดโครงการปล่อยปลาและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2795

11 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2786

26 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ข้อร้องเรียนจากประชาชนที่ได้ความเดือดร้อนจากการวางสิ่งของรุกล้ำขึ้นมาบนไหล่ถนน หมู่ที่ 5 ตลิ่งชัน สี่แยก ซอย 11 ซึ่งอยู่ในเขตชุมชน ทำให้การสัญจรของผู้ใช้รถใช้ถนนไปมาไม่สะดวก และมีโอกาสที่จะเกิดเหตุได้ง่ายจากการที่มีสิ่งของกีดขวางบริเวณไหล่ทางถนน

ข้อร้องเรียนจากประชาชนที่ได้ความเดือดร้อนจากการวางสิ่งของรุกล้ำขึ้นมาบนไหล่ถนน หมู่ที่ 5 ตลิ่งชัน สี่แยก ซอย 11 ซึ่งอยู่ในเขตชุมชน ทำให้การสัญจรของผู้ใช้รถใช้ถนนไปมาไม่สะดวก และมีโอกาสที่จะเกิดเหตุได้ง่ายจากการที่มีสิ่งของกีดขวางบริเวณไหล่ทางถนน

2482

18 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ Lotuss ได้ส่งมอบรถขนส่งผักควบคุมอุณหภูมิให้กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรทำสวนผสมผสานแบบยั่งยืนบางท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ คัน

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ Lotuss ได้ส่งมอบรถขนส่งผักควบคุมอุณหภูมิให้กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรทำสวนผสมผสานแบบยั่งยืนบางท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ คัน

2486

12 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
การประชุมการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชน วันจันทร์ที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

การประชุมการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชน วันจันทร์ที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

2485

11 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามร่วมกับ คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อาสาสมัครสาธารณสุข จัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรค อสม. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ อสม. ตำบลท่าข้ามไปในทิศทางที่ดี

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามร่วมกับ คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อาสาสมัครสาธารณสุข จัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรค อสม. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ อสม. ตำบลท่าข้ามไปในทิศทางที่ดี

2487

11 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กำนันตำบลท่าข้าม ผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ อบต.ท่าข้าม เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารศูนย์อพยพผู้ประสบภัยน้ำท่วมและการจัดซื้อเรือยนต์ในเขตชุมชนบ้านไทรงาม หมู่ที่ ๗ ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ภายใต้โครงการ

วันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กำนันตำบลท่าข้าม ผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ อบต.ท่าข้าม เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารศูนย์อพยพผู้ประสบภัยน้ำท่วมและการจัดซื้อเรือยนต์ในเขตชุมชนบ้านไทรงาม หมู่ที่ ๗ ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ภายใต้โครงการ

2494

29 มิถุนายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. ได้เกิดเหตุวาตภัย ในพื้นที่หมู่ที่ ๗ ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม พร้อมด้วยคณะ เข้าตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ หมู่ที่ ๗ ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี จากเหตุวาตภัย เพื่อทำการประเมินความเสียหายและให้ความช่วยเหลือต่อไป

เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. ได้เกิดเหตุวาตภัย ในพื้นที่หมู่ที่ ๗ ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม พร้อมด้วยคณะ เข้าตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ หมู่ที่ ๗ ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี จากเหตุวาตภัย เพื่อทำการประเมินความเสียหายและให้ความช่วยเหลือต่อไป

2488

22 มิถุนายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมพัฒนายกระดับเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเป็นผู้ประกอบการ ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในวันพุธที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๗ (บ้านคุ้งยาง) ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

กิจกรรมพัฒนายกระดับเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเป็นผู้ประกอบการ ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในวันพุธที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๗ (บ้านคุ้งยาง) ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

2487

8 มิถุนายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ในการพัฒนาคูระบายน้ำบริเวณด้านข้างที่ว่าการอำเภอพุนพิน (ระหว่างที่ว่าการอำเภอพุนพินกับสถานีตำรวจภูธรพุนพิน)

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ในการพัฒนาคูระบายน้ำบริเวณด้านข้างที่ว่าการอำเภอพุนพิน (ระหว่างที่ว่าการอำเภอพุนพินกับสถานีตำรวจภูธรพุนพิน)

2489

7 มิถุนายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...