ภาพกิจกรรม
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น.
นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ทีมผู้บริหาร ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.ท่าข้าม ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (สุนัข-แมว) ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านนาศรีสงคราม ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ทีมผู้บริหาร ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.ท่าข้าม ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (สุนัข-แมว) ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านนาศรีสงคราม ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

616

28 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567
นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม มอบหมาย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมไฟทางสาธารณะ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม มอบหมาย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมไฟทางสาธารณะ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

611

26 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567
นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม มอบหมาย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมไฟทางสาธารณะ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม มอบหมาย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมไฟทางสาธารณะ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

606

26 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567
นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม มอบหมาย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมไฟทางสาธารณะ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม มอบหมาย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมไฟทางสาธารณะ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

610

26 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567
นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม มอบหมาย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมไฟทางสาธารณะ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม มอบหมาย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมไฟทางสาธารณะ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

304

26 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567
นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม มอบหมาย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมไฟทางสาธารณะ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม มอบหมาย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมไฟทางสาธารณะ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

619

22 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567
นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม มอบหมาย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมระบบประปาหมู่หมู่บ้าน ที่ 6 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม มอบหมาย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมระบบประปาหมู่หมู่บ้าน ที่ 6 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

618

21 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567
นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม มอบหมาย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมไฟทางสาธารณะ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม มอบหมาย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมไฟทางสาธารณะ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

612

21 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567
นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ดำเนินการสำรวจและตรวจสอบระบบประปาหมู่หมู่บ้าน ที่ 4 เพื่อขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 เชื่อมต่อระหว่าง ซอย 1 และ ซอย 2 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในเรื่องน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ดำเนินการสำรวจและตรวจสอบระบบประปาหมู่หมู่บ้าน ที่ 4 เพื่อขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 เชื่อมต่อระหว่าง ซอย 1 และ ซอย 2 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในเรื่องน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค

616

21 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567
นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม มอบหมาย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมระบบประปาหมู่หมู่บ้าน ที่ 7 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม มอบหมาย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมระบบประปาหมู่หมู่บ้าน ที่ 7 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

617

20 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 
กิจกรรมต่อเนื่อง โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกาย สบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิค ประจำปี 2567 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมต่อเนื่อง โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกาย สบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิค ประจำปี 2567 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

619

19 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 
กิจกรรมต่อเนื่อง โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกาย สบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิค ประจำปี 2567 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมต่อเนื่อง โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกาย สบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิค ประจำปี 2567 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

621

19 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ลงพื้นที่ติดตามโครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชผักปลอดภัยเพื่อเพิ่มมูลค่าขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ณ บางท่าข้าม หมู่ที่ 3 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ลงพื้นที่ติดตามโครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชผักปลอดภัยเพื่อเพิ่มมูลค่าขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ณ บางท่าข้าม หมู่ที่ 3 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

623

19 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 
นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกาย สบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิค ประจำปี 2567 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ร่วมกับ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลท่าข้าม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆ ของประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าข้าม

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกาย สบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิค ประจำปี 2567 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ร่วมกับ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลท่าข้าม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆ ของประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าข้าม

619

16 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลพุนพิน มีผู้ป่วยไข้เลือดออก จำนวน 1 ราย 
ในเขตพื้นที่ เป็นเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนวัดท่าตลิ่งชัน ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทางเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้ลงพื้นที่ให้บริการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย และแจกทรายอะเบทเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลพุนพิน มีผู้ป่วยไข้เลือดออก จำนวน 1 ราย ในเขตพื้นที่ เป็นเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนวัดท่าตลิ่งชัน ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทางเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้ลงพื้นที่ให้บริการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย และแจกทรายอะเบทเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

618

16 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 15  กุมภาพันธ์ 2567
นายอมฤต  นิจอาคม  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เข้าร่วมการประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 เพื่อชี้แจงนโยบาย กิจกรรม และโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามให้กับประชาชนในพื้นที่รับทราบข้อมูล และร่วมการประชาคมของโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการพัฒนาพื้นที่ตำบลท่าข้าม

วันที่ 15  กุมภาพันธ์ 2567 นายอมฤต  นิจอาคม  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เข้าร่วมการประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 เพื่อชี้แจงนโยบาย กิจกรรม และโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามให้กับประชาชนในพื้นที่รับทราบข้อมูล และร่วมการประชาคมของโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการพัฒนาพื้นที่ตำบลท่าข้าม

615

15 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม นำโดย นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผูันำท้องที่ ตัวแทนจากส่วนราชการต่าง ๆ ให้การต้อนรับคณะทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) The Government of Japan Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects (GGP) ณ โรงเรียนบ้านไทรงาม หมู่ที่ 7 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม นำโดย นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผูันำท้องที่ ตัวแทนจากส่วนราชการต่าง ๆ ให้การต้อนรับคณะทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) The Government of Japan Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects (GGP) ณ โรงเรียนบ้านไทรงาม หมู่ที่ 7 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

338

15 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้มีการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

วันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้มีการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

345

14 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567
นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม มอบหมาย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมไฟทางสาธารณะ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นายอมฤต นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม มอบหมาย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมไฟทางสาธารณะ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

345

14 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 
นายอมกฤ นิจอาคม 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยองค์บริหารส่วนตำบลท่าข้าม ร่วมกับ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลท่าข้าม โรงพยาบาลพุนพิน และสาธารณสุขอำเภอพุนพิน ดำเนินการโครงการฯ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในชุมชน รวมทั้งให้ประชาชนในพื้นที่มีความเข้าใจ การควบคุม การป้องกัน และสามารถดูแลตนเองและบุคคลในครอบครัวเมื่อเกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกได้

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 นายอมกฤ นิจอาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยองค์บริหารส่วนตำบลท่าข้าม ร่วมกับ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลท่าข้าม โรงพยาบาลพุนพิน และสาธารณสุขอำเภอพุนพิน ดำเนินการโครงการฯ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในชุมชน รวมทั้งให้ประชาชนในพื้นที่มีความเข้าใจ การควบคุม การป้องกัน และสามารถดูแลตนเองและบุคคลในครอบครัวเมื่อเกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกได้

345

13 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...